Aller au contenu
Accueil » Liste de verbes japonais courants et utiles

Liste de verbes japonais courants et utiles

Liste de verbes japonais courants et utiles

Liste des verbes japonais les plus courants et les plus utiles: forme en ru / masu / te (impératif) / passé / négatif (ai / masen)

Il y a parfois un exemple pratique pour utiliser ce verbe. Les formes en ‘Te’ (impératif) sont omises lorsqu’elles ne s’emploient pas avec ce verbe.

J’ai fait relire cette liste à des amis japonais mais n’hésitez pas à laisser un commentaire s’il y a des corrections à faire. (dernière MAJ: avril 2020)

Voir toutes les fiches de vocabulaire disponibles : cliquez-ici !

 

_

FRANÇAIS ROMAJI EXEMPLE
abandonner (jeter, balancer) suteru / sutemasu / sutete / sutetemashta / sutenai / sutemasen  
accepter ukeru / ukemasu / ukete / ukemashta / unkenai / ukemasen  
accompagner (qqun) tsureru / tsuremasu / tsutete / tsuremashta / tsurenai / tsuremasen  
acheter kau / kaimasu / kaite / kaimashta / kainai / kaimasen  
accrocher kakeru / kakemasu / kakette / kakemashta / kakenai / kakemasen  
aider (assister) tetsudau / tetsudaimasu (sauver: tasukeru / tasukemasu) (De l’aide: Tetsudai)  
aimer suki desu  
aimer (faire qqe chose)  tanoshimu / tanoshimimasu  
ajouter kuwaeru / kuwaemasu / kuwaete / kuwaemashta  
aller iku / ikimasu / ite / itta  Est-ce que tu es déjà allé en France ? » > « Furansu wa mo ikimashta ka ? »
aller (s’en)  tatsu / tachimasu (signifie également=se mettre debout)  
allumer (la lumière) tsukeru / tsukemasu  (être allumé: tsuku)  
amener  (apporter) motte / totte kimasu / kuru mottekite / mottekimashta  ‘Totte kite’=apportes-moi ça !
amuser (s’)  tanoshimu / tanoshimimasu  
annuler kyanseru shimasu / suru  
apercevoir (=voir) miru / mimasu / mitte / mimashta  
appeler (téléphoner) yobu / yobimasu / yonde / yobimashta  
appeler (=faire venir) yobu / yobimasu / yonde / yobimashta  
apporter  (amener) mottekuru / mottekimasu / mottekite / mottekimashta  
apprendre narau / naraimasu (découvrir: shiru / shirimasu)  
appuyer (sur) osu / oshimasu / oshite / oshimashta  
arrêter (un voleur) taiho suru / shimasu / shite / shimashta  
arrêter (s’) tomaru / tomarimasu / tomatte / tomarimashta  
arriver (qque part)  tsuku / tsukimasu / tsukite / tsukimashta  
arriver (=se passer) okoru / okorimasu (Ex: ‘Il y a eu un accident’=’Jiko ga okorimashta’)  
arriver (à faire) dekiru / dekimasu / dekitte / dekimashta  
asseoir (s’)  suwaru / suwarimasu / suwatte / suwarimashta  
assurer (avec une assurance) hoken o kakeru / kakemasu / kakete / kakemashta  
attacher tsukeru / tsukemasu / tsukete / tsukemashta (être attaché: tsuku)  
atteindre  todoku / todokimasu  
attendre matsu / machimasu / matte / machimashta  
avaler nomikomu / nomikomimasu / nomikonde / nomikomimashta  
avoir aru / arimasu  
avoir besoin de iru / irimasu (irimasen / irinai=je n’ai pas besoin)  
avoir soif nodo ga kawaku / kawakimasu / kawakimashta  
avoir le temps jikan ga aru / arimasu  
balader (se) (= se promener) sanpo suru / shimasu  
bavarder oshaberi o suru / shimasu  
blesser kegao suru / shimasu ‘Je me suis blessé’=watashi wa ude ni kegaoshimashta’
boire nomu / nomimasu / nonde / nomimashta  
bouger ugoku / ugokimasu / ugoite / ugoita ‘Ne bouges pas!’=’Ugokunai de !’
brancher (prise électrique) sasu / sashimasu  
brûler (qque chose)  yakeru / yakimasu / yaketta  
cacher (qque chose) kakusu / kakushimasu  
cacher (se) kakureru / kakuremasu / kakurete / kakuremashta  
calculer keisan suru  
calmer (se) otchisuku / otchisukimasu / otchisuke (‘calmes toi’)  
casser se casser (un bras): oreru / oremasu / oreta (tomber en panne: kowasu / kowaremasu)  
casser (un objet) wareru / waremasu  
changer (de bus, prendre une correspondance en avion/train)  norikaeru / norikaemasu  
changer (de l’argent) ryoogae shimasu  
changer (de vêtements) kigaeru / kigaemasu / kigaete (changes-toi) / kigaemashta  
chanter utau / utaimasu  
chercher sagasu / sagashimasu / sagashte / sagashimashta  ‘je cherche du travail’: ‘shigoto wa sagashimasu’
choisir erabu / erabimasu / elande / elabimashta  
coller  kuttsukimasu  
commander (passer une commande) chuumon suru / shimasu / shite / shimashta  
commencer  hajimeru / hajimemasu / hajimete / hajimeta  
communiquer (=contacter) renraku suru / shimasu / shite / shimashta  
comparer kuraberu / kurabemasu  
comprendre wakaru / wakarimasu  
compter kazoeru / kazoemasu  
conduire unten suru / shimasu / shite / shimashta  
confirmer kakunin suru / shimasu / shite / shimashta  
connaitre shiteru / shitemasu  
contacter renraku suru / shimasu / shite / shimashta  
continuer tsuzukeru / tsuzukemasu  
corriger naosu / naoshimasu / naoshite / naoshimashta  
coucher (se) neru / nemasu / neteimasu (=’je dors’)  
couper kiru / kirimasu  
courir hashiru / hashirimasu / hashite / hashirimashta (hashita) / hashiranai de (=’ne cours pas!’)  
coûter kakaru / kakarimasu / kakarimashta (=kakata)  
crier sakebu / sakebimasu (hurler: donaru / donarimasu)  
croire shinjiru / shinjimasu  
cuisiner ryoori suru / shimasu / shite / shimashta  
danser odoru / odorimasu  
décider kimeru / kimemasu / kimete / kimeta  
décoller (avion) ririkusuru / ririkushita / ririkushinai  
découvrir (=apprendre une nouvelle) megasameru / megasameta  
demander (une faveur, de l’aide)  tazuneru / tazunemasu / tazunemashta  
démarrer sutaato suru / shimasu / shite / shimashta  
dépenser tsukau / tsukaimasu  
descendre (du train / bus / métro) oriru / orimasu  
déshabiller nugu / nugumasu / nuide / nugimashta  
dessiner  kakiru / kakimasu / kaite / kakimashta / kakanai de ! (=ne dessines pas !)  
devenir naru / narimasu / naritai (=je veux devenir)  
deviner iateru / iatemasu / passé=attata  
devoir doit faire: ~nakereba narimasen / ne doit pas faire: ~shi te wa ikemasen  
dire iiu / (…to) iimasu  il a dit « ça pue! » > Kare wa Kusai to itta.
discuter/bavarder shaberu / shaberimasu / shabeta / shaberanai de ! (=ne discute pas)  
disparaître kieru / kiemasu / kiemashta (=kieta)  
disputer (se) kenka suru / shimasu / shite / shimashta  
distribuer kubaru / kubarimasu  
divorcer rikon suru / shimasu / shite / shimashta  
donner ageru / agemasu / agete / ageta  
donner rdv machiawaseru / semasu / semashta  
donner un coup de pied kerimasu  
dormir nemuru / nemurimasu « j’ai dormi jusqu’à 10h »> « (watashi wa) ju-ji made nemurimashta »
échanger torikaeru / kaemasu / kaete / kaeta  
écrire kaku / kakimasu / kaite / kakimashta  
écouter kiku / kikimasu / kiite / kikita  
embrasser kissu suru / shimasu / shite / shimashta  
emmener (qqun avec soi) tsureru / tsuremasu  
emprunter kariru / karimasu / karite / karimashta  ‘je peux emprunter ça ?>’Kore karite ii ?’
enseigner oshieru / oshiemasu / oshiete / oshiemashta (oshieta)  ‘J’enseigne le français’=’furansugo oshiete imasu’
entendre kikoeru / kikoemasu / kikoete / kikoemashta  
entrer hairu / hairimasu / haite / hairimashta  
étudier benkyo suru / shimasu  
envoyer (du courrier)  okuru / okurimasu / okurite / okurimashta  
envoyer (un email) meeru suru / shimasu / shite / shimashta  
envoyer (un sms) meeru o okurimasu  
enseigner oshieru / oshiemasu / oshiete / oshiemashta  
épouser kekkon suru / shimasu / shite / shimashta  
espérer nozomu / nozomimasu  
essayer (de faire qque chose / des vêtements) yatemimasu / yatemiru / yatemite / yatemimashta  « Je peux essayer ? » > « Yatemite ii desu ka ? »
essuyer fuku / fukimasu / fuita / fuite / fuiteimasu (=j’essuie)  
éteindre (la lumière) kesu / keshimasu  
être différent chigau / chigaimasu  
être en retard  okureru / okuremasu  
être nerveux kincho shimasu / suru ‘j’étais très nerveux’=’mecha kincho shiteta’
être ouvert hiraiteimasu  
être prêt dekite imasu / iru  
être reposé yoku yasumimashita (passé)  
être sur tashkameru / tashkamemasu / tashkamete (MAIS « je ne suis pas sur »> »Yoku wakaranai »)  
étudier benkyou suru / shimasu / shite / shimashta  « J’apprend le japonais tout seul »: « nihongo o jibun de benkyou shimasu »
excuser (s’) ayamaru / ayamarimasu  
expliquer setsumei suru / shimasu / shite / shimashta  
exploser bakuhatsu suru / shimasu / shite / shimashta  
faire suru / shimasu / shitte / shimashta  
faire des courses kaimono suru / shimasu / shite / shimashta  
faire la queue narabu / narabimasu  
faire du stop hitchi haiku suru / shimasu / shite / shimashta  
faire la vaisselle sara arau / araimasu  
faire le ménage soji suru / shimasu  
fermer shimeru / shimemasu / shimete / shimeta  
finir owaru / owarimasu / owate / owatta  
freiner yukuri hashiru / hashite (=’freines’)  
fumer suu / suimasu   ‘Tabako o suu ? = est-ce que tu fumes ?
gagner katsu / katshimasu / katshimashta (‘katta!’)  
gagner (de l’argent) kasegu / kasemasu   ‘jai gagné beaucoup d’argent’ > ‘Ipai okane kasegimashta’
garder motte okiru / oite (=’gardes-le)  
garer (se) tomeru / tomemasu / tomette / tomemashta  
glisser suberu / suberimasu / subette / suberimashta  
goûter aji o mimasu  
gratter (se) kaku / kakimasu / kaite / kaita  
grimper (escalader) noboru / noborimasu / nobote / noborimashta (nobotta)  
grossir futoru / futorimasu / futote / futotta  
habiller (s’) kigaeru / kigaemasu / kigaete / kigaeta  
habiter  sumu / sumimasu (ou ‘sunde imasu’=vivre)  
hésiter mayou / mayoimasu / mayota  
imaginer sozo suru / shimasu  
informer (notifier/faire savoir) shirasemasu  
inquiéter (s’) shimpai shimasu   ‘Ne t’inquiètes pas’=’Shimpai shinai de’
inviter (à la maison) maneku / manekimasu / maneita   ‘tomodachi o maneita’ > ‘j’ai invité un ami’
inviter (à un RDV, rencard) sasou / sasoimasu  
jeter suteru / sutemasu / sutete / suteta  
joindre (=contacter/communiquer) renraku suru  
jouer asobu / asobimasu  
lever (se) okiru / okimasu / okite / okita  
laisser tomber otosu / otoshimasu / otoshte / otoshita  
laver arau / araimasu  
lire yomu / yomimasu / yonde / yomimashta  
louer kasu / kashimasu / kashita  
maigrir yaseru / yasemasu / yasette / yasetta  
manger taberu / tabemasu / tabete / tabemashta  
marcher aruku / arukimasu / arukimashta  
mélanger mazeru / mazemasu / mazette / mazetta (mazemashta)  
mentir uso o tsuku / ‘jai menti’= uso o tsukimashta (tsuita)  
mettre (poser) oku / okimasu / oite / okimashta (oita)  ‘où tu as posé les clés ?’>’Doko ni kagi oita?’
mettre debout (se) tatsu / tachimasu / tatte / tachimashta  
mettre en colère (se) okoru / okorimasu  Il s’est énervé: Kare wa okotta/okorimashta
monter (à bord du train) … ni noru / norimasu / notte / norimashta  
montrer miseru / misemasu / misete / miseta  
mordre kamu / kamimasu  ‘J’ai été mordu par un chien/moustique’>’Inu/Ka ni kamareta’
mourir shinu / shinimasu / shine / shinimashta  
nager oyogu / oyogimasu / oyoide / oyoida  
naître umareru / umaremasu / umaremashta  
nettoyer (rendre propre) kirei ni suru / shimasu / shite /shimashta  
noyer (se) dekishi suru / shimasu / shite / shimashta  
occuper de (s’) …no sewa o suru / shimasu  
offrir ageru / agemasu / agette / agetta  
organiser – planifier kumi-tateru / kumi-tatemasu  
oublier wasureru / wasuremasu / wasurete / wasureta  
ouvrir akeru / akemasu / akete / aketa  
pardonner  yurusu / yurushimasu  
parler hanasu / hanashimasu   « est-ce que tu parles français ? » > « furansugo hanasemasu ka ? »
partager wakeru / wakemasu / wakete / waketa  
partir  deru / demasu / dete / demashta (detta)  
passer (qque chose, un stylo par ex.) watasu / watashimasu / watashite / watashita  
passer (le temps) kakaru / kakarimasu ‘ça prend 20 min.’>’Ni ju pun kakarimasu’
passer (la nuit) – loger  tomaru / tomarimasu  
payer harau / haraimasu/ harate / harata  
pendre (pendouiller) kakeru / kakemasu  
penser omou / omoimasu /omotta  
perdre (qque chose) nakusu / nakushimasu / nakushita  ‘J’ai perdu mon portefeuille’>’Saifu nakushta’
perdre (se) mayou / mayoimasu / mayotta  
permettre yurusu / yurushimasu  
piquer (se faire piquer par) sasu / sashimasu / sashimashta  
plaisanter jodan suru / shimasu / shite / shimashta  
pleurer naku / nakimasu / naite / nakimashta / nakanaide (‘ne pleures pas !’)  
pleuvoir  ‘Il pleut’> ‘Ame ga fut-te imasu’  
plaindre (se) monku o iiu / iimasu    ‘kare wa itsumo monku o iiteimasu’ (il se plaint tout le temps)
plonger  tobikomu / tobikomimasu / tobikonde / tobikonda  
porter (un sac) motsu / mochimasu / motte / mochimashta  
porter un chapeau kaburu / kaburimasu / kabutta  
porter des vêtements kiru / kimasu  
porter un pantalon/des chaussettes haku / hakimasu  
poser (=mettre) oku / okimasu / oite / okimashta (oita)  ‘où tu as posé les clés ?’>’Doko ni kagi oita?’
pouvoir  dekiru / dekimasu / dekita  
pousser osu / oshimasu / ose / oshita  
préférer … no hoga suki ‘Lequel tu préfères?’>’Dochira no hoga suki desu ka ?’
préparer jumbi suru / shimasu / shite / shimashta  
prêter kasu / kashimasu / kashite / kashita  
prendre toru / torimasu / totte / totta  
prendre une douche shawa o abiru / abimasu  
prendre un médicament kusuri o nomu / nomimasu  
prendre une photo shashin o toru / torimasu  
prendre un médicament  nomu / nomimasu  
présenter shookai suru / shimasu / shite / shimashta  
promener (se) sanpo suru / shimasu / shite / shimashta  
promettre yakusoku suru / shimasu / shite / shimashta  
prononcer hatsuon suru / shimasu / shite / shimashta  
protéger mamoru / mamorimasu  
quitter (partir loin) tatsu / tachimasu  
raconter iu / iimasu / imashta (itta)  
ralentir speed otosu / otoshimashta  
ranger katazukeru / katazukemasu / katazukete / katazuketa  ‘Ranges ta chambre’>’Heya wa katazukete !’
rapporter (ramener) motte (totte) kuru / kimasu  
rapprocher chikazukeru / chikazukemasu / chikazukete / chikazuketa  
rappeler (se) omoi-dashimasu / omoi-dasu / omoidashta (MAIS ‘Se souvenir’=oboeru)  
raser (se) hige o soru / sorimasu / sotte / sotta  
rater (son train) nori okureru / okuretta  ‘J’ai loupé mon train’>’Densha ni nori okuretta’
rater (louper) hazureru / hazuremasu / hazureta  
recevoir (qque chose)  uketoru / uketorimasu / uketotta / uketoranakata (‘je n’ai pas reçu’)  
recharger (un smartphone, pc) juden suru  ‘Je dois recharger mon tel’>’Keitai o juden shinaito ikemasen/ikenai’
reconnaître mitomeru / mitomemasu / mitomenai  
recommander susumeru / susumemasu  
refuser  kotowaru / kotowarimasu / kotowatte / kotowatta  
regarder (=voir) miru / mimasu / mite / mimashta  
regretter kokai suru / shimasu / shite / shimashta  
rejoindre sanka suru  
remarquer kizuku / kizukimasu / kizuita  
rembourser  hensai suru  
remercier orei o iu / iimasu  
remplir (un formulaire) kyniuu suru / shimasu / shite / shimashta  
rendre (restituer)  kaesu / kaeshimasu / kaeshte / kaeshimashta  
rentrer (chez soi) kaeru / kaerimasu   « je vais pas tarder à rentrer » >  » Sorosoro kaeru »
rencontrer au / aimasu  
renverser (faire tomber ) taosu / taoshimasu / taoshta  
réparer (corriger/dépanner)  naosu / naoshimasu  
répéter (redire) mo ichido iimasu / kurikaeshimasu   Pouvez-vous répétez svp ? > ‘Mo ichido it-te kuremasen ka ?’
répondre (à) … kaito suru / shimasu / shite / shimashta  
répondre kotaeru / kotaemasu (réponse=kotae)  
reposer (se) yasumu / yasumimasu  
réserver yoyaku suru / shimasu / shite / shimashta  
rester todomaru / todomarimasu  
ressembler à niteiru (Tu ressembles à … > … niteiru)  
retirer (de l’argent) hikidasu / hikidashimasu ‘Je dois retirer de l’argent’> ‘Okane o hikidasanakia’
retrouver kaifuku suru / shimasu  
réveiller (se)  okiru / okimasu / okita / okita  
revenir (chez soi) kaeru / kaerimasu  
revenir (à la position précédente) modoru / modorimasu  
rire warau / waraimasu / warate / warata / warawanai  
saigner shukketsu suru / shimasu / shite / shimashta  
salir yogosu / yogoshimasu / yogoshita  
salir (se) yogoreru / yogoremasu / yogoreta  
sauter tobu / tobimasu / tonde / tonda  
sauvegarder (sur pc)  save suru / shimasu / shite / shimashta  
savoir shiru / shirimasu / shitte / shita  
secouer furu / furimasu / futte / futta  
sécher kawaku / kawakimasu  
sembler mieru / miemasu  
sentir (odeur)  niou / nioimasu / niotte / niotta  
séparer wakeru / wakemasu / wakete / waketa  
servir de (se) (=utiliser) tsukau / tsukaimasu  
signifier …to iu imi desu / o imi shimasu  
signer shomei shimasu / sain shimasu  
sortir  deru / demasu  
sourire niko niko suru / shimasu / shite / shimashta  
souvenir de (se) oboeru / oboemasu   Je ne me souviens pas: oboete imasen (oboemasen)
suivre … no ato tsukeru / tsukemasu / tsukette / tsuketta  
surveiller (des affaires par ex.)   miharu / miharimasu / mihate / mihata  
suspendre (accrocher qque part) tsuru / tsurimasu / tsutte / tsurimashta  
téléphoner denwa shimasu / denwa o kakemasu  
tenir motsu / mochimasu  
terminer (se)  owaru / owarimasu  
tomber (faire) otosu / otoshimasu  
tomber amoureux de… …ni horemasu / horeru  
tomber malade unzari suru / shimasu / shite / shimashta  
tomber en panne kosho suru / shimasu / shite / shimashta  
toucher sawaru / sawarimasu / sawate / sawata  
tousser seki o suru / shimasu / shite / shimashta  
tourner magaru / magarimasu / magate / magata  
traduire hon-yaku suru / shimasu  
transférer (de l’argent) sookin suru / shimasu / shite / shimashta  
transpirer ase ga demasu / deru  ‘Je transpire’>’Ase ga deteimasu’
travailler hataraku / hatarakimasu / hataraite / hataraita  
traverser (la rue) wataru / watarimasu / watate / watarimashta  
trouver mitsukeru / mitsukemasu / mitsukete /mitsuketa / mitsukenai  
tuer korosu / koroshimasu  
utiliser tsukau / tsukaimasu / tsukate  
venir kuru / kimasu / kite / kimashta (kita)  
vendre  uru / urimasu (‘Je vend’=’Ute imasu’)  
vérifier shiraberu / shirabemasu / shirabete / shirabemashta  
vieillir  toshi o toru / torimasu  
visiter homon suru / shimasu / shite / shimashta  (tokyo, amis…) —   kenbutsu suru (voyager)  
vivre sunde iru / imasu  
voir (=regarder) miru / mimasu / mite / mimashta  
voler (dérober) nusumu / nusumimasu / nusumimashta (‘A été volé’: nusumareta)  
voler (avion, oiseau…) tobu / tobimasu  
vomir haku / hakimasu / hakimashta  ‘j’ai envie de vomir’: hakitai/hakiso
vouloir hoshigaru / hoshigarimasu  
voyager ryoko suru / shimasu / shite / shimashta

©Japanoob.fr – Ne pas recopier sur d’autres sites !

 

(Visited 129 322 times, 13 visits today)

36 commentaires sur “Liste de verbes japonais courants et utiles”

 1. slt dans ta liste de verbes ya infinitif , present, imperatif, passé ,?, et negatif
  Logiquement le temps qui me manque c’est le futur c’est ça?

 2. Il y a des millier de fautes la dans la liste

  Deja pour commencer .. Hajimeru au lieux de Hakimeru .. Et pour attendre c’est Matte et non Mate .. Et j’en passe la liste des erreurs est longue ..

  1. Commentaire d’il y a 2 ans mais bon une petite question Quel est l’intérêt de prendre ce ton hautain? C’est intéressant de lister les verbes en japonais, le top du top aurait été d’utiliser les kana mais bonne initiative.

   1. Bonjour,
    Pour information, pour le verbe « S’arrêter » (tomaru), sa forme -te est bien « tomatte ». Par contre c’est le verbe « Arrêter »(tomeru) qui a pour forme -te « tomete » :)

 3. Pour les formes à l’affirmatif passé tu mets « shimashta »ou « kimashta ». Il y a un oubli du – i – systématique. Peut-être cette erreur est-elle due au fait qu’on le prononce peu mais si on écrit en hiragana il faut qu’il y soit absolument
  ex = shimashita, forme passée du verbe FAIRE (suru) : しました

 4. je ne comprends pas a quoi cela pourrais servir il n y a pas les conjugaison derrière même rien que le présent parce que pour un enfant du coup c est vachement dur ( je ne comprends rien a google traduction)

 5. Bonsoir!Vous avez fait un travail extraordinaire et je vous felicite.Je vois qu’il ya quelques erreurs,mais c’est pas tellement grave.Par exemple:Dans kuwaeru,la forme en Te,c’est kuwaete.dans la phrase avec iku c’est mo,mais mou.la forme passee de owaru c’est owatta,de noboru je crois que c’est nobotta,futoru c’est futotta,deru c’est dete et deta,kotowaru c’est kotowatta et kotowatte pour la forme en Te.

 6. Bonjour !
  Merci beaucoup pour ce site, dont j’ai presque tout dévoré :D
  Cette liste est bien utile. Dommage qu’on ne puisse pas copier coller par contre ^^ (j’aurais bien voulu l’imprimer mais on ne sait pas sélectionner le texte, apparemment, à moins que ça ne soit moi …)
  Bonne continuation ^^

 7. Bonjour j aimerai savoir la différence entre les verbe qui se finissent en  » masu  » et en  » te  » je n y comprend rien , merci de votre comprehension

  1. Alors la forme « masu » est utilisé quand tu parles à un supérieur hiérarchique, c’est la forme la plus polie du verbe
   – Si tu parles à un proche (ami par exemple) –> Forme ARU
   – Si tu parles à un « autre » (patron par exemple) –> Forme MASU

   La forme « TE » (impératif) est comme en français. Ça te servira à donner des ordres, des conseils etc..

  2. Très bonne liste, mais:
   Suki n’est pas un verbe. C’est un adjectif en ‘na’ . Il se conjugue pas comme un verbe du tout, ni comme un adjectif en ‘i’. Il faut faire la distinction.
   La forme complète de suki est donc sukina. Sauf que les adjectifs en ‘na’ perdent cette terminaison quand ils ne sont pas suivi d’un nom. C’est pourquoi on dit ‘suki desu’ et pas ‘sukina desu’ car ‘desu’ est un verbe. Par contre on dira ‘sukina hon desu’ (mon livre préféré).

   La conjugaison de suki est donc la suivante: SUKI(NA) au présent, SUKIJIANAI au négatif présent, SUKIDESHITA au passé et SUKIJIANAKATTA au négatif passé. (d’ailleurs où est le négatif passé dans cette liste ?)

 8. Yo, alors je ne sais pas si j’aurai une réponse mais Maï pour te répondre c’est « mashita » mais le « i » ne se prononce pas quand il suit certaines syllabes (comme le « sh ») –> donc prononcé « mashta ». Je te conseille de faire des recherche sur cette particularité :)

  Sinon une question qui me taraude, pour le premier verbe (abandonner, jeter, balancer) -> Suteru
  au passé devient, selon le site, sutetemashta. Le 2ème « te » n’est pas celui de l’impératif ? Ce ne serait donc pas Sutemashta plutôt ? (Je ne m’y connais pas encore en verbes, mais au vu des autres verbes de la liste ça me semble logique donc si je me trompe n’hésitez pas à me le dire ^^)

 9. Alors, la voyelle i ou u entre ces syllabes ou lettres ne se prononce pas:
  Sukoshi, (un peu) se prononce « skochi » par exemple
  Suteru, (jeter) fait « stélou ».
  Et évidemment c’est bien: sutemashita au passé qu’on prononce « stémachta » car les verbes ichidan perdent leur terminaison finale par se faire remplacer par-mashita:
  Sute-ru fait sute-mashita comme taberu par exemple qui donne tabe-mashita.

  Bonne continuation !!

 10. Bonjour,
  Ce que vous avait fait est particulièrement utile merci beaucoup. Je viens donc juste faire part d’une toute petite mini faute puisque le reste est vraiment bien et que je vois que d’autres s’en sont chargés :)
  le verbe arriver (à faire)= dekimasu n’est pas que pour arriver à faire. Il marche également pour arriver quelque part. Je l’ai utilisé pour parler d’un voyage et ma professeure (japonaise de naissance) ne m’a corrigé que ma conjugaison un peu maladroite mais mon verbe était bon. Voila tout, sinon je vous remercie, vraiment utile pour mon oral de bac (même si il n’aura pas lieu #corona lol)

 11. oups erreur de lecture, autant pour moi, ne modérez pas mon commentaire pour ne pas que les autres fassent des erreurs pas ma faute :)
  encore désolé, encore merci beaucoup et bonne journée

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.