Liste de verbes japonais courants et utiles

Liste des verbes japonais les plus courants et les plus utiles: forme en ru / masu / te (impératif) / passé / négatif (ai / masen)

Il y a parfois un exemple pratique pour utiliser ce verbe. Les formes en ‘Te’ (impératif) sont omises lorsqu’elles ne s’emploient pas avec ce verbe.

J’ai fait relire cette liste à des amis japonais mais n’hésitez pas à laisser un commentaire s’il y a des corrections à faire.
 • abandonner (jeter, balancer) : suteru / sutemasu / sutete / sutetemashta / sutenai / sutemasen
 • accepter : ukeru / ukemasu / ukete / ukemashta / unkenai / ukemasen
 • accompagner (qqun): tsureru / tsuremasu / tsutette / tsuremashta / tsurenai / tsuremasen
 • acheter : kau / kaimasu / kaite / kaimashta / kainai / kaimasen
 • accrocher : kakeru / kakemasu / kakette / kakemashta / kakenai / kakemasen
 • aider (assister) : tetsudau / tetsudaimasu (sauver: tasukeru / tasukemasu) (De l’aide: Tetsudai)
 • aimer : suki desu
 • aimer (faire qqe chose) : tanoshimu / tanoshimimasu
 • ajouter : kuwaeru / kuwaemasu / kuwaette / kuwaemashta
 • aller : iku / ikimasu / ite / itta (Ex: « Est-ce que tu es déjà allé en France ? » > « Furansu wa mo ikimashta ka ? »)
 • aller (s’en) : tatsu / tachimasu (signifie également=se mettre debout)
 • allumer (la lumière) : tsukeru / tsukemasu  (être allumé: tsuku)
 • amener  (apporter): motte / totte kimasu / kuru mottekite / mottekimashta (Ex:’Totte kite’=apportes-moi ça!)
 • amuser (s’) : tanoshimu / tanoshimimasu
 • annuler : kyanseru shimasu / suru
 • apercevoir (=voir) : miru / mimasu / mitte / mimashta
 • appeler (téléphoner) : yobu / yobimasu / yonde / yobimashta
 • appeler (=faire venir) : yobu / yobimasu / yonde / yobimashta
 • apporter  (amener): mottekuru / mottekimasu / mottekite / mottekimashta
 • apprendre : narau / naraimasu (découvrir: shiru / shirimasu)
 • appuyer (sur) : osu / oshimasu / oshite / oshimashta
 • arrêter (un voleur) : taiho suru / shimasu / shite / shimashta
 • arrêter (s’) : tomaru / tomarimasu / tomete / tomarimashta
 • arriver (qque part) : tsuku / tsukimasu / tsukite / tsukimashta
 • arriver (=se passer) : okoru / okorimasu (Ex: ‘Il y a eu un accident’=’Jiko ga okorimashta’)
 • arriver (à faire) : dekiru / dekimasu / dekitte / dekimashta
 • asseoir (s’) : suwaru / suwarimasu / suwatte / suwarimashta
 • assurer (avec une assurance) : hoken o kakeru / kakemasu / kakete / kakemashta
 • attacher : tsukeru / tsukemasu / tsukete / tsukemashta (être attaché: tsuku)
 • atteindre : todoku / todokimasu
 • attendre : matsu / machimasu / matte / machimashta
 • avaler : nomikomu / nomikomimasu / nomikonde / nomikomimashta
 • avoir : aru / arimasu
 • avoir besoin de : iru / irimasu (irimasen / irinai=je n’ai pas besoin)
 • avoir soif : nodo ga kawaku / kawakimasu / kawakimashta
 • avoir le temps : jikan ga aru / arimasu
 • balader (se) (=promener) : sanpo suru / shimasu
 • bavarder : oshaberi o suru / shimasu
 • blesser : kegao suru / shimasu (Ex:’Je me suis blessé’=watashi wa ude ni kegaoshimashta’)
 • boire : nomu / nomimasu / nonde / nomimashta
 • bouger : ugoku / ugokimasu / ugoite / ugoita (Ex:’Ne bouges pas!’=’Ugokunai de !’)
 • brancher (prise électrique): sasu / sashimasu
 • brûler (qque chose) : yakeru / yakimasu / yaketta
 • cacher (qque chose): kakusu / kakushimasu
 • cacher (se) : kakureru / kakuremasu / kakurete / kakuremashta
 • calculer : keisan suru
 • calmer (se) : otchisuku / otchisukimasu / otchisuke (‘calmes toi’)
 • casser : se casser (un bras): oreru / oremasu / oreta (tomber en panne: kowasu / kowaremasu)
 • casser (un objet): wareru / waremasu
 • changer (de bus, prendre une correspondance en avion/train): norikaeru / norikaemasu
 • changer (de l’argent) : ryoogae shimasu
 • changer (de vêtements): kigaeru / kigaemasu / kigaete (changes-toi) / kigaemashta
 • chanter : utau / utaimasu
 • chercher : sagasu / sagashimasu / sagashte / sagashimashta (Ex: ‘je cherche du travail’: ‘shigoto wa sagashimasu’)
 • choisir : erabu / erabimasu / elande / elabimashta
 • coller : kuttsukimasu
 • commander (passer une commande) : chuumon suru / shimasu / shite / shimashta
 • commencer : hajimeru / hajimemasu / hajimete / hajimeta
 • communiquer (=contacter) : renraku suru / shimasu / shite / shimashta
 • comparer : kuraberu / kurabemasu
 • comprendre : wakaru / wakarimasu
 • compter : kazoeru / kazoemasu
 • conduire : unten suru / shimasu / shite / shimashta
 • confirmer : kakunin suru / shimasu / shite / shimashta
 • connaitre : shiteru / shitemasu
 • contacter : renraku suru / shimasu / shite / shimashta
 • continuer : tsuzukeru / tsuzukemasu
 • corriger : naosu / naoshimasu / naoshite / naoshimashta
 • coucher (se) : neru / nemasu / neteimasu (=’je dors’)
 • couper : kiru / kirimasu
 • courir : hashiru / hashirimasu / hashite / hashirimashta (hashita) / hashiranai de (=’ne cours pas!’)
 • coûter : kakaru / kakarimasu / kakarimashta (=kakata)
 • crier : sakebu / sakebimasu (hurler: donaru / donarimasu)
 • croire : shinjiru / shinjimasu
 • cuisiner : ryoori suru / shimasu / shite / shimashta
 • danser : odoru / odorimasu
 • décider : kimeru / kimemasu / kimete / kimeta
 • décoller (avion) : ririkusuru / ririkushita / ririkushinai
 • découvrir (=apprendre une nouvelle) : megasameru / megasameta
 • demander (une faveur, de l’aide) : tazuneru / tazunemasu / tazunemashta
 • démarrer : sutaato suru / shimasu / shite / shimashta
 • dépenser : tsukau / tsukaimasu
 • descendre (du train / bus / métro) : oriru / orimasu
 • déshabiller: nugu / nugumasu / nuide / nugimashta
 • dessiner : kakiru / kakimasu / kaite / kakimashta / kakanai de ! (=ne dessines pas !)
 • devenir : naru / narimasu / naritai (=je veux devenir)
 • deviner : iateru / iatemasu / passé=attata
 • devoir : doit faire: ~nakereba narimasen / ne doit pas faire: ~shi te wa ikemasen
 • dire : iiu / (…to) iimasu (Ex: il a dit « ça pue! » > Kare wa Kusai to itta.)
 • discuter/bavarder : shaberu / shaberimasu / shabeta / shaberanai de ! (=ne discute pas)
 • disparaître : kieru / kiemasu / kiemashta (=kieta)
 • disputer (se) : kenka suru / shimasu / shite / shimashta
 • distribuer : kubaru / kubarimasu
 • divorcer : rikon suru / shimasu / shite / shimashta
 • donner : ageru / agemasu / agete / ageta
 • donner rdv : machiawaseru / semasu / semashta
 • donner un coup de pied : kerimasu
 • dormir : nemuru / nemurimasu (Ex: »j’ai dormi jusqu’à 10h »> « (watashi wa) ju-ji made nemurimashta »)
 • échanger : torikaeru / kaemasu / kaete / kaeta
 • écrire : kaku / kakimasu / kaite / kakimashta
 • écouter : kiku / kikimasu / kiite / kikita
 • embrasser : kissu suru / shimasu / shite / shimashta
 • emmener (qqun avec soi) : tsureru / tsuremasu
 • emprunter : kariru / karimasu / karite / karimashta (Ex:’je peux emprunter ça ?>’Kore karite ii ?’)
 • enseigner : oshieru / oshiemasu / oshiete / oshiemashta (oshieta) (Ex:’J’enseigne le français’=’furansugo oshiete imasu’)
 • entendre: kikoeru / kikoemasu / kikoete / kikoemashta
 • entrer : hairu / haimasu / haite / haimashta
 • étudier : benkyo suru / shimasu
 • envoyer (du courrier) : okuru / okurimasu / okurite / okurimashta
 • envoyer (un email) : meeru suru / shimasu / shite / shimashta
 • envoyer (un sms) : meeru o okurimasu
 • enseigner : oshieru / oshiemasu / oshiete / oshiemashta
 • épouser : kekkon suru / shimasu / shite / shimashta
 • espérer : nozomu / nozomimasu
 • essayer (de faire qque chose / des vêtements) : yatemimasu / yatemiru / yatemite / yatemimashta
  • (Ex: »Je peux essayer ? » > « Yatemite ii desu ka ? »)
 • essuyer : fuku / fukimasu / fuita / fuite / fuiteimasu (=j’essuie)
 • éteindre (la lumière) : kesu / keshimasu
 • être différent : chigau / chigaimasu
 • être en retard : okureru / okuremasu
 • être nerveux : kincho shimasu / suru (Ex:’j’étais très nerveux’=’mecha kincho shiteta’)
 • être ouvert : hiraiteimasu
 • être prêt : dekite imasu / iru
 • être reposé : yoku yasumimashita (passé)
 • être sur : tashkameru / tashkamemasu / tashkamete (MAIS « je ne suis pas sur »> »Yoku wakaranai »)
 • étudier : benkyou suru / shimasu / shite / shimashta (Ex: »J’apprend le japonais tout seul »: « nihongo o jibun de benkyou shimasu »)
 • excuser (s’) : ayamaru / ayamarimasu
 • expliquer : setsumei suru / shimasu / shite / shimashta
 • exploser : bakuhatsu suru / shimasu / shite / shimashta
 • faire: suru / shimasu / shitte / shimashta
 • faire des courses : kaimono suru / shimasu / shite / shimashta
 • faire la queue : narabu / narabimasu
 • faire du stop : hitchi haiku suru / shimasu / shite / shimashta
 • faire la vaisselle : sara arau / araimasu
 • faire le ménage : soji suru / shimasu
 • fermer : shimeru / shimemasu / shimete / shimeta
 • finir : owaru / owarimasu / owate / owata
 • freiner : yukuri hashiru / hashite (=’freines’)
 • fumer : suu / suimasu (Ex: ‘Tabako o suu ? = est-ce que tu fumes ?)
 • gagner : katsu / katshimasu / katshimashta (‘katta!’)
 • gagner (de l’argent) : kasegu / kasemasu (ex: ‘jai gagné beaucoup d’argent’ > ‘Ipai okane kasegimashta’)
 • garder : motte okiru / oite (=’gardes-le)
 • garer (se) : tomeru / tomemasu / tomette / tomemashta
 • glisser : suberu / suberimasu / subette / suberimashta
 • goûter : aji o mimasu
 • gratter (se) : kaku / kakimasu / kaite / kaita
 • grimper (escalader) : noboru / noborimasu / nobote / noborimashta (nobota)
 • grossir : futoru / futorimasu / futote / futota
 • habiller (s’) : kigaeru / kigaemasu / kigaete / kigaeta
 • habiter : sumu / sumimasu (ou ‘sunde imasu’=vivre)
 • hésiter : mayou / mayoimasu / mayota
 • imaginer : sozo suru / shimasu
 • informer (notifier/faire savoir) : shirasemasu
 • inquiéter (s’) : shimpai shimasu (Ex: ‘Ne t’inquiètes pas’=’Shimpai shinai de’)
 • inviter (à la maison) : maneku / manekimasu / maneita (Ex: ‘tomodachi o maneita’ > ‘j’ai invité un ami’)
 • inviter (à un RDV, rencard) : sasou / sasoimasu
 • jeter : suteru / sutemasu / sutete / suteta
 • joindre (=contacter/communiquer) : renraku suru
 • jouer : asobu / asobimasu
 • lever (se) : okiru / okimasu / okite / okita
 • laisser tomber : otosu / otoshimasu / otoshte / otoshita
 • laver : arau / araimasu
 • lire : yomu / yomimasu / yonde / yomimashta
 • louer : kasu / kashimasu / kashita
 • maigrir : yaseru / yasemasu / yasette / yasetta
 • manger : taberu / tabemasu / tabete / tabemashta
 • marcher : aruku / arukimasu / arukimashta
 • mélanger : mazeru / mazemasu / mazette / mazetta (mazemashta)
 • mentir : uso o tsuku / ‘jai menti’= uso o tsukimashta (tsuita)
 • mettre (poser): oku / okimasu / oite / okimashta (oita) (Ex:’où tu as posé les clés ?’>’Doko ni kagi oita?’)
 • mettre debout (se) : tatsu / tachimasu / tatte / tachimashta
 • mettre en colère (se) : okoru / okorimasu (Ex: Il s’est énervé: Kare wa okotta/okorimashta)
 • monter (à bord du train) : … ni noru / norimasu / notte / norimashta
 • montrer : miseru / misemasu / misete / miseta
 • mordre : kamu / kamimasu (Ex: ‘J’ai été mordu par un chien/moustique’>’Inu/Ka ni kamareta’)
 • mourir : shinu / shinimasu / shine / shinimashta
 • nager : oyogu / oyogimasu / oyoide / oyoida
 • naître : umareru / umaremasu / umaremashta
 • nettoyer (rendre propre) : kirei ni suru / shimasu / shite /shimashta
 • noyer (se) : dekishi suru / shimasu / shite / shimashta
 • occuper de (s’) : …no sewa o suru / shimasu
 • offrir : ageru / agemasu / agette / agetta
 • organiser – planifier : kumi-tateru / kumi-tatemasu
 • oublier : wasureru / wasuremasu / wasurete / wasureta
 • ouvrir : akeru / akemasu / akete / aketa
 • pardonner : yurusu / yurushimasu
 • parler : hanasu / hanashimasu (Ex: « est-ce que tu parles français ? » > « furansugo hanasemasu ka ? »)
 • partager : wakeru / wakemasu / wakete / waketa
 • partir : deru / demasu / dette / demashta (detta)
 • passer (qque chose, un stylo par ex.) : watasu / watashimasu / watashite / watashita
 • passer (le temps) : kakaru / kakarimasu (Ex:’ça prend 20 min.’>’Ni ju pun kakarimasu’)
 • passer (la nuit) – loger : tomaru / tomarimasu
 • payer : harau / haraimasu/ harate / harata
 • pendre (pendouiller) : kakeru / kakemasu
 • penser : omou / omoimasu /omotta
 • perdre (qque chose) : nakusu / nakushimasu / nakushita (Ex:’J’ai perdu mon portefeuille’>’Saifu nakushta’)
 • perdre (se) : mayou / mayoimasu / mayotta
 • permettre : yurusu / yurushimasu
 • piquer (se faire piquer par) : sasu / sashimasu / sashimashta
 • plaisanter : jodan suru / shimasu / shite / shimashta
 • pleurer : naku / nakimasu / naite / nakimashta / nakanaide (‘ne pleures pas !’)
 • pleuvoir : ‘Il pleut’> ‘Ame ga fut-te imasu’
 • plaindre (se) : monku o iiu / iimasu (Ex:  ‘kare wa itsumo monku o iiteimasu’ (il se plaint tout le temps))
 • plonger : tobikomu / tobikomimasu / tobikonde / tobikonda
 • porter (un sac) : motsu / mochimasu / motte / mochimashta
 • porter un chapeau: kaburu / kaburimasu / kabutta
 • porter des vêtements: kiru / kimasu
 • porter un pantalon/des chaussettes: haku / hakimasu
 • poser (=mettre): oku / okimasu / oite / okimashta (oita) (Ex:’où tu as posé les clés ?’>’Doko ni kagi oita?’)
 • pouvoir : dekiru / dekimasu / dekita
 • pousser : osu / oshimasu / ose / oshita
 • préférer : … no hoga suki (Ex:’Lequel tu préfères?’>’Dochira no hoga suki desu ka ?’)
 • préparer : jumbi suru / shimasu / shite / shimashta
 • prêter : kasu / kashimasu / kashite / kashita
 • prendre : toru / torimasu / totte / totta
 • prendre une douche : shawa o abiru / abimasu
 • prendre un médicament : kusuri o nomu / nomimasu
 • prendre une photo : shashin o toru / torimasu
 • prendre un médicament : nomu / nomimasu
 • présenter : shookai suru / shimasu / shite / shimashta
 • promener (se) : sanpo suru / shimasu / shite / shimashta
 • promettre : yakusoku suru / shimasu / shite / shimashta
 • prononcer : hatsuon suru / shimasu / shite / shimashta
 • protéger : mamoru / mamorimasu
 • quitter (partir loin): tatsu / tachimasu
 • raconter : iu / iimasu / imashta (itta)
 • ralentir : speed otosu / otoshimashta
 • ranger : katazukeru / katazukemasu / katazukete / katazuketa (Ex:’Ranges ta chambre’>’Heya wa katazukete !’)
 • rapporter (ramener) : motte (totte) kuru / kimasu
 • rapprocher : chikazukeru / chikazukemasu / chikazukete / chikazuketa
 • rappeler (se) : omoi-dashimasu / omoi-dasu / omoidashta (MAIS ‘Se souvenir’=oboeru)
 • raser (se) : hige o soru / sorimasu / sotte / sotta
 • rater (son train) : nori okureru / okuretta (Ex: ‘J’ai loupé mon train’>’Densha ni nori okuretta’)
 • rater (louper) : hazureru / hazuremasu / hazureta
 • recevoir (qque chose) : uketoru / uketorimasu / uketotta / uketoranakata (‘je n’ai pas reçu’)
 • recharger (un smartphone, pc) : juden suru (Ex:’Je dois recharger mon tel’>’Keitai o juden shinaito ikemasen/ikenai’)
 • reconnaître : mitomeru / mitomemasu / mitomenai
 • recommander : susumeru / susumemasu
 • refuser : kotowaru / kotowarimasu / kotowate / kotowata
 • regarder (=voir) : miru / mimasu / mite / mimashta
 • regretter : kokai suru / shimasu / shite / shimashta
 • rejoindre : sanka suru
 • remarquer : kizuku / kizukimasu / kizuita
 • rembourser : hensai suru
 • remercier : orei o iu / iimasu
 • remplir (un formulaire) : kyniuu suru / shimasu / shite / shimashta
 • rendre (restituer) : kaesu / kaeshimasu / kaeshte / kaeshimashta
 • rentrer (chez soi) : kaeru / kaerimasu (Ex: « je vais pas tarder à rentrer » >  » Sorosoro kaeru »)
 • rencontrer : au / aimasu
 • renverser (faire tomber ) : taosu / taoshimasu / taoshta
 • réparer (corriger/dépanner) : naosu / naoshimasu
 • répéter (redire) : mo ichido iimasu / kurikaeshimasu (Ex: Pouvez-vous répétez svp ? > ‘Mo ichido it-te kuremasen ka ?’)
 • répondre (à) : … kaito suru / shimasu / shite / shimashta
 • répondre : kotaeru / kotaemasu (réponse=kotae)
 • reposer (se) : yasumu / yasumimasu
 • réserver : yoyaku suru / shimasu / shite / shimashta
 • rester : todomaru / todomarimasu
 • ressembler à : niteiru (Tu ressembles à … > … niteiru)
 • retirer (de l’argent) : hikidasu / hikidashimasu (Ex:’Je dois retirer de l’argent’> ‘Okane o hikidasanakia’)
 • retrouver : kaifuku suru / shimasu
 • réveiller (se) : okiru / okimasu / okita / okita
 • revenir (chez soi) : kaeru / kaerimasu
 • revenir (à la position précédente) : modoru / modorimasu
 • rire : warau / waraimasu / warate / warata / warawanai
 • saigner : shukketsu suru / shimasu / shite / shimashta
 • salir : yogosu / yogoshimasu / yogoshita
 • salir (se) : yogoreru / yogoremasu / yogoreta
 • sauter: tobu / tobimasu / tonde / tonda
 • sauvegarder (sur pc) : save suru / shimasu / shite / shimashta
 • savoir: shiru / shirimasu / shitte / shita
 • secouer : furu / furimasu / futte / futta
 • sécher : kawaku / kawakimasu
 • sembler : mieru / miemasu
 • sentir (odeur) : niou / nioimasu / niotte / niotta
 • séparer : wakeru / wakemasu / wakete / waketa
 • servir de (se) (=utiliser) : tsukau / tsukaimasu
 • signifier : …to iu imi desu / o imi shimasu
 • signer : shomei shimasu / sain shimasu
 • sortir : deru / demasu
 • sourire : niko niko suru / shimasu / shite / shimashta
 • souvenir de (se) : oboeru / oboemasu (Ex: Je ne me souviens pas: oboete imasen (oboemasen))
 • suivre : … no ato tsukeru / tsukemasu / tsukette / tsuketta
 • surveiller (des affaires par ex.):  miharu / miharimasu / mihate / mihata
 • suspendre (accrocher qque part) : tsuru / tsurimasu / tsutte / tsurimashta
 • téléphoner : denwa shimasu / denwa o kakemasu
 • tenir : motsu / mochimasu
 • terminer (se) : owaru / owarimasu
 • tomber (faire) : otosu / otoshimasu
 • tomber amoureux de… : …ni horemasu / horeru
 • tomber malade : unzari suru / shimasu / shite / shimashta
 • tomber en panne : kosho suru / shimasu / shite / shimashta
 • toucher : sawaru / sawarimasu / sawate / sawata
 • tousser : seki o suru / shimasu / shite / shimashta
 • tourner : magaru / magarimasu / magate / magata
 • traduire : hon-yaku suru / shimasu
 • transférer (de l’argent) : sookin suru / shimasu / shite / shimashta
 • transpirer : ase ga demasu / deru (Ex:’Je transpire’>’Ase ga deteimasu’)
 • travailler : hataraku / hatarakimasu / hataraite / hataraita
 • traverser (la rue) : wataru / watarimasu / watate / watarimashta
 • trouver : mitsukeru / mitsukemasu / mitsukete /mitsuketa / mitsukenai
 • tuer : korosu / koroshimasu
 • utiliser : tsukau / tsukaimasu / tsukate
 • venir : kuru / kimasu / kite / kimashta (kita)
 • vendre : uru / urimasu (‘Je vend’=’Ute imasu’)
 • vérifier : shiraberu / shirabemasu / shirabete / shirabemashta
 • vieillir: toshi o toru / torimasu
 • visiter : homon suru / shimasu / shite / shimashta  (tokyo, amis…) —   kenbutsu suru (voyager)
 • vivre : sunde iru / imasu
 • voir (=regarder): miru / mimasu / mite / mimashta
 • voler (dérober) : nusumu / nusumimasu / nusumimashta (‘A été volé’: nusumareta)
 • voler (avion, oiseau…) : tobu / tobimasu
 • vomir : haku / hakimasu / hakimashta (Ex: ‘j’ai envie de vomir’: hakitai/hakiso)
 • vouloir : hoshigaru / hoshigarimasu
 • voyager : ryoko suru / shimasu / shite / shimashta

15 commentaires

 1. slt dans ta liste de verbes ya infinitif , present, imperatif, passé ,?, et negatif
  Logiquement le temps qui me manque c’est le futur c’est ça?

 2. Deja pour commencer .. Hajimeru au lieux de Hakimeru .. Et pour attendre c’est Matte et non Mate .. Et j’en passe la liste des erreurs est longue ..

 3. Salut, si je ne me trompes pas, la forme en « -te » de savoir c’est « shitte » et non « shite » :)

 4. Bonjour
  Juste pour vous dire que le verbe « s’arrêter » la forme en -te et « tomete » et non ‘tomatte’ :)

 5. Pour les formes à l’affirmatif passé tu mets « shimashta »ou « kimashta ». Il y a un oubli du – i – systématique. Peut-être cette erreur est-elle due au fait qu’on le prononce peu mais si on écrit en hiragana il faut qu’il y soit absolument
  ex = shimashita, forme passée du verbe FAIRE (suru) : しました

 6. je ne comprends pas a quoi cela pourrais servir il n y a pas les conjugaison derrière même rien que le présent parce que pour un enfant du coup c est vachement dur ( je ne comprends rien a google traduction)

Rejoignez la conversation

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *